DJs Trojan Sound System, Golkaksokol, Manifesto

О событии

DJs Trojan Sound System (Reggae, Ska), Golkaksokol (Electro and New Wave), Manifesto (Rite Taste Hits by Skinny Lad).