DJs President Bongo (Исландия), Gorje Hewek & Izhevski, Tasya